Showing posts with label Ohrid lake. Show all posts
Showing posts with label Ohrid lake. Show all posts

Monday, September 11, 2017

Ohri, një nga 10 qytetet më të bukur liqenor në Europë- The Guardian

Nuk duhet të jeni buzë detit që të shijoni plazhet dhe sportet e ujit. Resortet buzë liqeneve ofrojnë gjithashtu plazhe, shëtitje me varkë, ngjitje në mal dhe pamje spektakolare.

Kështu e përshkruan britanikja "The Guardian" në një artikull pamjen rreth liqeneve duke listuar 10 qytetet dhe fshatrat më të bukur në Europë buze liqeneve. Dhe në vend të parë është Ohri, qe rrethohet nga liqeni më i thellë dhe më i vjetër në Europë, Liqeni i Ohrit.

"I ndodhur në kufirin mes Shqipërisë dhe Maqedonisë, Ohri shtrihet rreth liqenit me të njëjtin emër, një nga më të thellët në Europë. 
Kisha e Shën Jovan Kaneo që ndodhet në çatinë e një porti plot me barka shumëngjyrëshe, dhe shumë plazhe të vogla të shpërndaraa. Pak milje më tutje është muzeumi i Kockave, i rikonstruktuar si një fshat që të kujton erën prehistorike të vendbanimeve rreth liqenit. Emri i referohet jo kockave njerëzore por shumë gjetjeve të kafshëve në ujë, të cilat janë të shfaqura brenda këtij muzeumi.
Vizitorët mund të zgjedhin të bëjnë dhe zhytje apo eksplorime në ujë, ngjyrat e të cilit janë herë blu e herë jeshile...

Ohrid, one of 10 best lakeside towns in Europe- The Guardian 

"You don’t have to be by the sea to enjoy beaches and watersports. These lakeside resorts offer sunbathing, boating, hiking and great views"- The Guardian published an article listing 10 best towns and villages by the lake shores in Europe. And in the first place is Ohrid, Macedonian which is the most beautiful one, surrounded by the deepest and oldest lake in Europe, Lake Ohrid. 

"Straddling the border between Albania and Macedonia, Ohrid sits on the lake of the same name, one of the deepest in Europe. The Church of Saint Jovan Kaneo teeters on a cliff above a harbour full of brightly colored fishing boat, and there’s a scattering of small beaches. A few miles south, the Bay of Bones Museum reconstructed prehistoric village built on stilts over the lake. The name refers not to human bones but to the many animal remains found in the water, some of which are on display inside. Visitors can opt to scuba dive to see the excavations under the water, which is blue in some lights, mythical green in others.

Full article: https://www.theguardian.com/travel/2017/aug/29/top-10-lakes-holidays-lakeside-towns-in-europe?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

Monday, December 19, 2016

Vogue: Ohrid Macedonia should Top Your 2017 Travel Lists

Ohrid, Macedonia should top your 2017 Travel List. This time is the famous american magazine "The Vogue", writing an article for 6 Balkan places that everyone should visit during 2017.
Ohrid is recommended among 6 small Balkan's cities: Prizren (Kosovo); Belgrade (Serbia); Himara (Albania); Transylvania (Romania) and Herzegovina region (Bosnia and Herzegovina) 

"Unbeknownst to most, these countries are just the outset of exploration into the Balkans region, home to a number of culturally vibrant and naturally impressive countries where you won’t run into troves of tourists: You can dine alfresco at family-run, waterfront restaurants, and you don’t have to dodge selfie sticks while enjoying castle-top views. "

OHRID, MACEDONIA

Locals stroll along a cobble stoned walkway, canoes drift in the lake’s oscillating waters, and a choir practices on the Church of St. Sophia steps as dusk begins to set: Welcome to Ohrid, Macedonia, an utterly perfect town full of Old World charm, set on the banks of brilliant Lake Ohrid. 

"This UNESCO World Heritage Site sits at the intersection of three national parks, attracting hikers, bikers, and climbers to town, as well as those in search of a holiday, and it’s also the perfect place to enjoy Macedonia’s flourishing wine harvest", writes the Vogue.

Stay in one of Ohrid’s many lakefront properties like Hotel Tino, or opt inland at Villa St. Sophia or Vila Mal Sveti Kliment. Wander Ohrid’s old town: Pass homes decorated with bougainvillea, flower pots, and ivy until you reach Kaneo Beach, home to family-run Restaurant Kaj Kanevche. End the night at Jazz Inn, a dive-bar-meets-live-music venue where locals convene. Visit Ohrid’s most photographed landmark, Church of St. John at Kaneo, and view the city from atop Samuel’s Fortress. For scenic views, take a drive through National Park Galičica to neighboring Lake Prespa, and enjoy an evening boat cruise to Restaurant Ostrovo set near the Black Drim River and the Monastery of Saint Naum.

Full article:
http://www.vogue.com/13513841/balkans-travel-destinations-macedonia-kosovo-serbia-romania-albania-bosnia/

Monday, August 22, 2016

Topuzovska: Saving Lake Ohrid is a goal that we share with Albania


By Lydia Topuzovska *
The Lake Ohrid region has a unique cultural and natural heritage of Outstanding Universal Value, enabling its inscription in 1979–1980 on the UNESCO World Heritage List for the Macedonian part of the region. Macedonians are making constant efforts to permanently protect and preserve the property. In this regard, several laws and regulations at the national level have been adopted, governing the ways, conditions and opportunities for protection of the region’s natural and cultural heritage. Having World Heritage status is a great privilege, but it places duties and responsibilities on the whole of society. It requires us to maintain a consistent application of international standards in the preservation and protection of values recognized and celebrated around the world.
Since the start of the project ‘Towards strengthened governance of the shared transboundary natural and cultural heritage of the Lake Ohrid region’, the Macedonian Ministry of Culture, the Cultural Heritage Protection Office and the Ministry of Environment and Physical Planning, through their representatives, have been actively involved in all project activities, giving maximum support to the successful realization and implementation of the project in the period that lies ahead. Saving Lake Ohrid, a treasure house for endemic species of flora and fauna and one of the best ecosystems in the world, is a goal that we share with our neighbor the Republic of Albania. We believe that with joint efforts we will achieve successful implementation of this process, resulting in an effective and efficient integrated management of the Lake Ohrid region.
Aware of the necessity of dealing with and minimizing the challenges that adversely affect the natural and cultural heritage of the region, above all, with issues of excessive and uncontrolled urbanization, sewage treatment, and over-exploitation and destruction of natural values and a lack of knowledge of the values of this region, we welcome the contribution of UNESCO and the Advisory Bodies to the World Heritage Committee ICCROM, ICOMOS and IUCN, which by means of their engagement in this process allow us to better identify and address these challenges.
Considering the exceptional importance of the Lake Ohrid region, our Government, through its national institutions, will continue to selflessly care for its well-being, a responsibility that belongs not only to the institutions, but also to each individual. This unique place, created by humans and nature, deserves to be protected as a whole and, undoubtedly, the moment has arrived. This process is only the beginning of what is to come: the joint management and the establishment of an integrated system for managing the natural and cultural heritage of the Lake Ohrid region for ourselves and for the generations to come.* Lydia Topuzovska is General Secretary of National Commission to UNESCO of the FYR of Macedonia
This article is published at Project's Newsletter: Protecting Lake Ohrid, summer edition.

**
Albanian

Tupuzovska: Ruajtja e Liqenit te Ohrit eshte nje objektiv i perbashket me Shqiperine

Rajoni i Liqenit të Ohrit ka një trashëgimi unike kulturore dhe natyrore me vlerë të jashtëzakonshme universale duke bërë të mundur futjen e pjesës maqedonëse në listën e Trashëgimisë Botërore në UNESCO në vitet 1979-1980. Maqedonasit janë në përpjekje të vazhdueshme për të mbrojtur dhe ruajtur këtë trashëgimi. Në këtë drejtim, janë miratuar disa ligje dhe rregulla në nivel kombëtar, të cilat rregullojnë mënyrat, kushtet dhe mundësitë për mbrojtjen e trashëgimisë natyrore dhe kulturore të rajonit. Të kesh statusin ‘Trashëgimi Botërore’ është një privilegj i madh, por ky status vendos detyra dhe përgjegjësi për të gjithë shoqërinë. Ai kërkon që të zbatojmë në mënyrë të vazhdueshme standardet ndërkombëtare në ruajtjen dhe mbrojtjen e vlerave të njohura nëpër botë.
Që në fillim të projektit “Drejt një qeverisje të përbashkët të trashëgimisë natyrore dhe kulturore ndërkufitare të rajonit të Liqenit të Ohrit”, Ministria Maqedonase e Kulturës, Zyra e Mbrojtes së Trashëgimisë Natyrore dhe Kulturore si dhe Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, kanë qenë të përfshirë nëpërmjet përfaqësuesve të tyre në mënyrë aktive në të gjitha aktivitet e projektit, duke dhënë mbështetjen maksimale për realizimin dhe zbatimin e projektit që do zbatohet në të ardhmen. Ruajtja e Liqenit të Ohrit, një vend thesar për speciet endemike të florës dhe faunës dhe një nga ekosistemet më të të mira në botë, është një objektiv i përbashkët me fqinjin tonë, Republikën e Shqipërisë. Ne besojmë se me përpjekje të përbashkëta do të arrijmë një zbatim të suksesshëm të këtij procesi, duke rezultuar në një menaxhim efektiv dhe efikas të integruar të rajonit të Liqenit të Ohrit.
Të vetëdijshëm për domosdoshmërinë që kanë të bëjnë me të dhe duke minimizuar sfidat që ndikojnë negativisht në trashëgiminë kulturore dhe natyrore të rajonit, mbi të gjitha, me çështjet e urbanizimit të gjerë dhe të pakontrolluar, trajtimin e ujërave të zeza dhe mbishfrytëzimi dhe shkatërrimin e vlerave natyrore dhe mungese e njohjeve të vlerave të këtij rajoni, ne mirëpresim kontributin e UNESCO-s dhe organeve këshilluese të Komisionit të Trashëgimisë Botërore ICCROM, ICOMOS dhe IUCN , të cilat me anë të angazhimit të tyre në këtë proces të na mundësojnë si të identifikojmë më mirë dhe të adresojmë këto sfida.
Duke pasur parasysh rëndësinë e jashtëzakonshme të rajonit të Liqenit të Ohrit, Ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë, përmesë institucioneve te saja kombëtare do të vazhdojë me altruizëm të kujdeset për mirëqenien e tij, një përgjegjësi që i përketë jo vetëm institucioneve por edhe çdo individi. Ky vend unik, krijuar nga njerëzit dhe natyra , meriton të mbrohet si i tërë dhe, pa dyshim ka ardhur koha. Ky proces është vetëm fillimi asaj që do të pasoj; menaxhimin e përbashkët dhe krijimin e një sistemi të integruar për menaxhimin e trashëgimisë së vlerave kulturore dhe natyrore të rajonit të liqenit të Ohrit për veten tonë dhe për brezat që do të vijnë.

Sinqerisht e Juaja,
Lydia Topuzovska
Sekretare e Përgjithshme i Komisionit Kombëtar të UNESCO-s në ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë

Saturday, June 18, 2016

The 56th Ohrid Summer Festival (12 July -20 August)


The Ohrid Summer Festival is the biggest cultural event in FYR of Macedonia. The 56th Ohrid Summer Festival this year opens in July 12 with a Gala Concert and it will last until 20 August 2016. The festival will offer classical and opera concerts, theatre and dance staged at venues all over the city.

The new Director of this Festival, Oliver Arsovski, once a musician himself who performed in this festival before, considered the Ohrid Summer Festival as one of the most prestigious cultural events not only in Ohrid and Macedonia, but also elsewhere in the region and beyond.
  
"For years the Ohrid Summer Festival, has established top artistic standards. In addition to the traditional festival program, more attention will be paid this year to its off­-program, including jazz weekends, ballet performances, concerts by famous musicians, etc." said Oliver Arsovski, the Director of Festival. 

These events would be organized when Ohrid is going to be packed with tourists.
This tradition originates from the city of Ohrid – the spiritual capital of Macedonia, the antique city with its magically blue lake, a city with a cultural history marked with values of the ancient civilization, –the city that represents the whole Macedonian cultural and spiritual history.

The first time Ohrid Summer festival was held on 1961 on August 4th in the beautiful cathedral church St. Sophia where the opera singer Ana Lipsha Tofovic marked the beginning of a festival, which later obtained the name Ohrid Summer Festival.
In the first years of the festival, the direct connection of St. Sophia with the vocal music prevailed. In couple of years of self-discovery and outlining its own physiognomy, Ohrid Summer firmly established itself as one of the pivots of the Macedonian cultural tradition.

Monday, May 30, 2016

Breathtaking Balkans: The Best of Ohrid, Macedonia


On the shores of one of Europe’s oldest and deepest lakes, you will find a confluence that defines the Former Yugoslav Republic of Macedonia: cobblestoned paths lined with ornate churches lead to lakeside beaches and cafes that fill with sunbathers each summer. Legend has it that at one point, Ohrid, the largest town on the eponymous lake that forms Macedonia’s southwest border with Albania, was home to 365 churches: one for every day of the year.


While the many churches and monasteries that dot the lakeshore boast some of the best examples of Macedonian Orthodox iconography—and the seat of the religion has rested here since 2005—Ohrid and the surrounding region have plenty to offer believers and non-believers alike. For adventure enthusiasts, the town sits between three of Macedonia’s national parks where one can find great hiking, biking, rock climbing and paragliding. For the oenophiles, Ohrid is an easy day trip to many of the 84 wineries that make up Macedonia’s up-and-coming wine industry. To discover these wineries, and get an insider’s take on any activity, look up local tour operator Time for Macedonia can help organize activities to suit anyone’s interests around Ohrid and beyond.

For those looking to party as the locals do, visit during the annual Ohrid Summer Festival, which takes place from July 12 to August 20 this summer and will be capped off with a Prodigy concert that is expected to draw 15,000 visitors to the region. One can happily spend a weekend at the summer beach parties on Gradiste Beach or Plaza Orevce, but check out our other recommendations for a two-day stop in Macedonia’s only UNESCO World Heritage Site that are good for spring and fall as well.

Read the full article here:
https://www.pastemagazine.com/articles/2016/05/breathtaking-balkans-the-best-of-ohrid-macedonia.html