Showing posts with label lake ohrid flora and fauna. Show all posts
Showing posts with label lake ohrid flora and fauna. Show all posts

Monday, February 27, 2017

The Snail of OhridGocea ohridana is a snail found in only one location in the world—Lake Ohrid.

The whole population lives under stones in an area not bigger than 10 km2 at a depth of down to 3 m. Globally classified as Critically Endangered on the IUCN Red List of Threatened Species, the main threats this snail faces include deforestation of the neighbouring areas that lead to erosion and an increased sediment load, stressing its ability to filter water.

Pollution from sewage from the settlements around the lake and agriculture in the Prespa Lakes basin, which drains into Lake Ohrid through underground connections, is another major threat to this species. The good news, however, is that the Macedonian part of Lake Ohrid is protected as a World Heritage Site.

The Albanian side is currently under national protection, while an international effort is under way to extend the existing World Heritage Property to cover the whole region of the lake.
Story by: Altina Ismaili and IUCN

 **
Gocea ohridana është një kërmill që gjendet vetëm në një vend të botës, në Liqenin e Ohrit. Gjithë popullsia e tyre jeton nën gurë në një zonë jo më të madhe se 10 km2 ne një thellësi deri në 3 m. Globalisht klasifikohet si mjaft e rrezikuar në listën e kuqe të IUCN për speciet e kërcënuara. Kërcënimi më i madh me të cilën përballet ky kërmill është shpyllëzimi në zonat e afërta, që cojnë në erozion dhe një rritje të ngarkesës së sendimenteve që pengojnë aftësinë e tij për ta filtruar ujin.

Ndotja nga ujërat e zeza që derdhen në liqen është një tjetër kërcënim për këto specie.
Lajmi i mirë është se sidoqoftë pjesa maqedonase e liqenit është e mbrojtur si trashëgimi botërore. Pjesa shqiptare është aktualisht nën mbrojtje kombëtar ndërsa një përpjekje ndërkombëtare po realizohet për ta shtrirë pasurinë aktuale botërore dhe për ta mbuluar gjithë rajonin e liqenit.

Monday, January 30, 2017

Waterbird Census in Albania: 160 000 birds in total, 16 074 in Lake Ohrid Region

The International Waterbird Census results estimate a presence of more than 160.000 birds in wetlands of Albania, represented by more than 65 waterbird species. From these about 16 074 birds are situated in Lake Ohrid region, Albanian side. This figure shows the improved situation with biodiversity in Lake Ohrid region, since there were 6000-7000 birds more than previous year. If we can see the table below, the number of birds is shown for each area from Lin to Tushemisht border.

 The yearly Waterbird Census was done on 14 and 15 January in Albania by 12 national and international experts, on behalf of Birdlife International. Supported by the EU funded project NaturAL, this was a great opportunity for the rangers to learn more about the management of natural resources within and around the protected areas they safeguard.
All offices of Regional Administration for Protected Areas were involved participating as counters or observers in the Census, and providing logistical support to participants. 
As a preparation for the Census, one day training was delivered by Dr Spase Shumka, Dr Taulant Bino and Mjrian Topi to the rangers on 12 January respectively in Pogradec, Kune-Vain, and Orikum.

The Census covered 18 selected sites and its findings will be made available to the public and the scientific community through the BioNNA database. These results will guide the Ministry of Environment and National Agency for Protected Areas in their work on the formulation of policies and strategies for conservation of nature and biodiversity, and protection of the ecosystem services.

Wetlands are the most important habitats for migratory birds. Each species contributes to the global biodiversity and consequently to the ecosystem services that nature provides to all living beings. Joining this international initiative, Albania once again confirms its important role for the protection of global biodiversity. The efforts put in place jointly by the Regional Administration of Protected Areas and the National Inspectorate are fundamental to ensure the safe journey of the migrant species, their existence and contribution to the ecosystem balances.

Contribution: Gani Bego
Source: http://www.natura.al/news.php?lang=en&uid=24

Monday, December 5, 2016

Interview with Milovan Shutinoski, Director of the Nikola Nezlobinski Museum in Struga


The Nikola Nezlobinski Museum in Struga is an important place for the history of the Lake Ohrid region, presenting Lake Ohrid and its inhabitants over a period of more than 100 years. The museum conserves and displays animal and plant species of the Lake Ohrid region and Lake Prespa. It is a rare collection, because some of the species no longer exist.

Milovan Shutinoski
The founder of the museum was a Russian doctor, Nikola Nezlobinski, a nature lover. As soon as he arrived in Struga he started collecting and preserving insects, catching birds and other kinds of animals. In 1928, he established the first zoo exhibition and in doing so, he laid the foundations for a natural sciences museum in Struga. The current exhibition in the museum is determined by the origin of the fauna and flora, all of which originate from the mountains and fields of the Struga–Ohrid region, exhibiting the local character of this specialized scientific institution.
The exhibition consists of numerous insects, amphibians, reptiles and fish species residing in Lake Ohrid, as well as many bird and mammal species from the region. The evolution of life is demonstrated in the exhibition with animal categories revealing most primitive forms up to mammals and birds. The Nikola Nezlobinski Museum is a national institution that consists of a complex of five different divisions or departments: biology, archaeology, ethnology, history and art. The current director of the museum is Milovan Shutinoski, whom we interviewed to learn more about this special place.

1. Can you describe in a few words the importance of Struga Museum for protecting the values of Lake Ohrid?
 The unique collections that the museum presents, of both natural and cultural heritage, are the best example of showing how nature and people have lived side by side for centuries. The values of the Lake Ohrid region are presented for all people visiting the museum. Inside here one has the opportunity to learn much about the history of the region. You can see what we have managed to preserve, but also what has already been lost, because of the many changes that have taken place in the depths of Lake Ohrid over the years.


2. What is the most delicate part of the museum requiring the most work to maintain and protect?

Administrative Building of the Museum
Every day presents a challenge for the preservation and promotion of the natural and cultural heritage that the museum presents. We work with limited space in which we need to present the region’s natural and cultural heritage, and the museum has many items in its stores that are yet to be presented to the public and properly protected.

3. Based on your research is Lake Ohrid losing or maintaining some of its oldest values?

Unfortunately, many values that the Lake Ohrid region possesses are endangered, not just at the moment, but constantly. Interference by people is the main threat to this heritage. However, on the other hand, there some positive actions have been taken to preserve the values of Lake Ohrid region. Raising awareness among the public about the treasures that the region possesses is the main goal to be achieved in order to protect and preserve it.

4. Do you have in this museum some findings from the Albanian side of Lake Ohrid? What is your message for your colleagues on that side of Lake Ohrid?

The unique collection of flora and fauna in our natural sciences exhibition presents Lake Ohrid region as a whole, One Lake. Fishesand birds don’t know borders, and a rich cultural heritage is found on either side of Lake Ohrid. All people, especially those involved in protection of natural and cultural heritage, should and must work very hard to preserve and protect the values that the whole world has recognised as something special. We have to work together to protect these unique values, as our Lake Ohrid region is special and important.

**

Intervistë me Milovan Shutinoski, drejtor i Muzeut Nikola Nezlobinski në Strugë

Muzeu “Nikola Nezlobinski” në Strugë zë një vend shumë të rëndësishëm në historinë e e rajonit të Liqenit të Ohrit, pasi prezanton jo vetëm Liqenin, por gjithë speciet e tij gjatë një periudhe më shumë se 100 vjecare.  Muzeu ruan dhe ekspozon specie të kafshëve dhe bimësinë e gjithë rajonit të Liqenit të Ohrit dhe të Prespës. Është një koelskion i rrallë pasi shumë specie nuk ekzistojnë sot.Themeluesi i këtij Muzeu ishte doktori rus Nikola Nezlobinski, një adhurues i natyrës. Ai erdhi në Strugë për të ndihmuar në luftimin e epidemisë së malaries në 1924. Porsa mbërriti në Strugë nisi të koleksionojë dhe të ruajë insekte, zogj dhe lloje të tjera kafshësh. Në 1928 ai krijoi ekspozitën e parë zoologjike dhe duke bërë këtë ai vuri dhe themelet e muzeut të shkencave natyrore në Strugë. Ekspozimi aktual në muze përcaktohet nga origjina e faunës dhe florës, të cilat që të gjitha vijnë nga malet dhe fushat rreth rajonit të Strugës-Ohrit, duke shfaqur dhe karakterin lokal të këtij institucioni të specializuar shkencor. Ekspozimi konsiston në një numër insektesh, amfibësh, zvarranikësh, dhe specie peshqish që jetojnë në Liqenin e Ohrit, si dhe shumë zogj dhe specie gjitarësh nga i gjithë rajoni. Evoluimi i jetës demonstrohet në këtë muze me kategoritë e kafshëve duke nisur që nga format më primitive të gjitarëve dhe zogjve. Muzeu Nikola Nezlobinski është një institucion kombëtar që konsiston në 5 ndarje të ndryshme ose departamente: biologji, arkeologji, etnologji, histori dhe art. Drejtori aktual i këtij muzeu është Milovan Shutinoski, të cilin ne e intervistuam për të mësuar më shumë rreth këtij vendi special.
A mund të na përshkruani me pak fjalë rëndësinë e Muzeut të Strugës për mbrojtjën vlerave të Liqenit të Ohrit?
Koleksioni unik që muzeu përfaqëson, si për trashëgiminë kultuore dhe atë natyrore, janë shembulli më i mirë i faktit se si natyra dhe njerëzit kanë jetuar pranë e pranë për shekuj të tërë. Vlerat e rajonit të liqenit të Ohrit prezantohen për gjithë njerëzit që e vizitojnë këtë muze. Këtu kanë një mundësi për të mësuar më shumë për historinë e rajonit. Ju mund të shihni se çfarë kemi arritur të ruajmë, por gjithashtu se çfarë është humbur, pasi shumë ndryshime kanë ndodhur në thellësitë e Liqenit të Ohrit prej vitesh. 
Cila është pjesa më delikate që kërkon më shumë punë për mirambajtjen dhe mbrojtjen e objekteve të muzeut?
Çdo ditë për ne është një sfidë për ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë natyrore dhe kulturore që muzeu përfaqëson. Ne punojmë me hapësira të kufizuara, në të cilat duhet të prezantojmë këtë trashëgimi natyrore dhe kulturore të rajonit dhe muzeu ka shumë e shumë objekte në magazinat e tij që ende duhet të prezantohen për publikun dhe të mbrohen siç duhet. 
Bazuar në kërkimet tuaja, rajoni i Liqenit të Ohrit po i humb apo po i ruan vlerat e veta të vjetra?
Fatkeqësisht shumë vlera që rajoni i Liqenit të Ohrit i posedon, janë të kërcënuara, jo vetëm sot, por në mënyrë konstante. Ndërhyrja nga njerëzit është kërcënimi më i madh për këtë trashëgimi. Sidoqoftë nga ana tjetër ka disa veprimë pozitive që janë ndërmarrë për të ruajtur vlerat e rajonit të liqenit të Ohrit. Rritja e ndërgjegjësimit të publikut për thesaret që ky rajon ka, është qëllimi kryesor që duhet artritur në mënyrë që ta mbrojmë dhe ta ruajmë atë.
A keni në muze disa gjetje nga pjesa shqiptare e Liqenit të Ohrit? Cili është mesazhi juaj për kolegët e pjesës tjetër të liqenit?

Koleksioni unik i florës dhe faunës në muzeun tonë të shkencave natyrore përfaqëson Liqenin e Ohrit si i tërë, Një liqen. Peshqit dhe zogjtë nuk njohin kufij, dhe trashëgimia e pasur kulturore ekziston dhe në anën tjetër të liqenit të Ohrit. Gjithë njerëzit, veçanërisht ata të përfshirë në trashëgiminë kulturore dhe natyrore, duhet të punojnë shumë fort për të ruajtur dhe mbrojtur vlerat e tij, që gjithë bota ta njohë si diçka shumë speciale. Ne duhet të punojmë së bashku për të mbrojtur këto vlera, pasi rajoni ynë i Liqenit të Ohrit është i veçantë dhe i rëndësishëm.

Monday, October 3, 2016

Scuba divers are attracted to Lake Ohrid

Scuba divers are attracted to Lake Ohrid, one of the deepest and most ancient lakes in Europe, where adventurers can find true archeological treasures on its floor.

Known for its unique biodiversity, Lake Ohrid revealed its hidden history when a local diver, Milutin Sekuloski, discovered remnants of a Bronze Age settlement.
*Milutin Sekuloski, diving instructor trainer, Amfora diving center:*“Why do many tourists want to dive here? To see the authentic artefacts of the prehistoric settlement from 3200 years ago. Many want to take photos and videos underwater.”
Tourists can visit the reconstructed lake village and take an hour-long dive to find pieces of ancient ceramics, bones, tools and even jewelry on the lake floor.