Showing posts with label transboundary lake. Show all posts
Showing posts with label transboundary lake. Show all posts

Monday, April 3, 2017

Archaeological Underwater World of Lake Ohrid Region, Albanian SideThe Lake Ohrid region has a very rich underwater archaeology, which has not been fully explored. The negative aspect of this lack of exploring is that people living beside the lake and the Albanians in general are not aware of the amazing heritage the region possesses. On the bright sight, this has contributed for the underwater world to remaining untouched, not ruined or robbed.

Scientifically and archaeologically Lake Ohrid is part of a geographic region that includes Lake Maliq (today the fields of Maliq) and the Large and Small Prespa lakes. This region has great underwater potential that is being explored by the Institute of Archaeology, particularly in the last decade.
 Adrian Anastasi is the head of the Underwater Archaeology Sector in Albania’s Institute of Archaeology and has directed all the underwater scientific projects in the region, during the last years. He created his team of young passionate specialists, trained and certified internationally. Together they are exploring, digging and studying the precious archaeological objects in the lakes and seas of Albania, in the framework of the project The archaeological map of Albanian shores, approved by the Institute and the National Council of Archaeology in the Ministry of Culture.
Starting from the period 2005–2007, Mr Anastasi and his team started the first exploration of the waters of Lake Ohrid on the Albanian side. The first topographical and geo-archaeological explorations began in the area from Pogradec to Hudenisht, and from Buqeze to Lin close to the border with Macedonia. What they found was amazing. Anastasi stated that there are “Five potentially rich underwater areas—recorded as Lin1, 2 and 3, and Hudenisht 1 and 2”. The team studied the findings and classified them as a prehistoric cultural heritage of great importance, not only for Albania but for the Balkans and beyond.
 
Sites Lin 1 and 3 date to the Neolithic era and Hudenisht 1 and 2 to the Bronze and early Iron ages, while Lin 2 is classified as heritage from the modern period, though nevertheless of special importance because a wooden mooring stands still in good condition, the remains of a small port, set in a stone basement. This may have served as a place to anchor small ships and characteristic wooden boats, dating back some three centuries.
Another important goal of the scientific work was the identification and mapping of the coordinates of this rich heritage area in order to protect it from the plans of local urban development and prevent damage and theft of archaeological objects. All the findings from the Lake Ohrid underwater area are reported to the Institute of Monuments in Tirana, the National Council of Archaeology, Regional Directorate of Korca under the Ministry of Culture and the Directorate of Border Police, Pogradec. Anastasi says that every exploration has been done with special attention paid to the UNESCO standards of the Paris Convention, November 2001. 
For the moment the team has drafted a map of the sites and compiled a range of documents, including graphics, videos and photographs. They have also extracted some small objects from the sites for further study, placing them for the moment in the Archaeological Museum at Durres. The findings were presented at the conference Days of Albanology, held at the National History Museum, Tirana, in December 2015 and published in the yearly bulletin 2015–2016 of the Institute of Archaeology. There are some findings also from explorations undertaken in the Prespa lakes, which are integrated with those from Lake Ohrid in order to gain a broader view of the relationships that existed among the old settlements, including also with other areas such as Maliq, Dunavec and Sovjan, Korca.
The main obstacle to further exploration and studies is financial support from the respective ministries, local governments and interested organisations, which can help greatly for this heritage to be explored and become known to the public of the region and the wider world.
Anastasi concluded that there is great potential to turn the region into a cultural tourism area, especially the protected site of Lin 3, where some additional ideas include: underwater digging and exploration, and opening of a National Museum. Also a diving centre could be opened, dedicated to people who love to explore underwater cultural heritage.

**
Bota nënujore e rajonit të liqenit të Ohrit, pjesa shqiptare

Liqeni i Ohrit është shumë i pasur me arkeologjinë nënujore, e cila nuk është eksploruar plotësisht. Aspekti negativ i kësaj mungese eksplorimi është se njerëzit që jetojnë pranë liqenit dhe shqiptarët në përgjithësi nuk janë në dijeni të trashëgimisë së jashtëzakonshme që rajoni ka. Ana e mirë e kësaj mosnjohje është se bota nënujore fatmirësisht ka mbetur e paprekur, nuk është shkatërruar dhe vjedhur.
Liqeni i Ohrit në këndvështrimin shkencor dhe në një klasifikim arkeologjik është pjesë e rajonit gjeografik ku përfshihet, ish Liqeni i Maliqit, (sot fusha e Maliqit) dhe Liqenet e Prespës së Madhe dhe asaj të Vogël. Ai ka një potencial të madh arkeologjik nënujor, i cili po zbulohet dhe studiohet nga Instituti i Arkeologjisë, sidomos në dhjetëvjeçarin e fundit. Ardian Anastasi është drejtuesi i arkeologjisë nënujore në Institutin e vetëm të Arkeologjisë në Shqipëri dhe gjatë gjithë këtyre viteve, me pasion ka drejtuar të gjitha projektet kërkimore shkencore të zhvilluara në këtë liqen.
Ai ka krijuar dhe drejton që prej një dekade, ekipin e tij të kërkimeve arkeologjike nënujore, të trajnuar dhe të çertifikuar ndërkombëtarisht, të cilët zbulojnë, gërmojnë dhe studiojnë pasuritë e vyera arkeologjike nënujore në liqenet dhe detet që lagin brigjet shqiptare në kuadër të projektit kombëtar “Harta Arkeologjike Nënujore e Bregdetit Shqiptar”, të miratuar nga Instituti i Arkeologjisë dhe Këshilli Kombëtar i Arkeologjisë në Ministrinë e Kulturës.
Në vitet 2005-2007 Anastasi dhe ekipi i tij nisi eksplorimet e tija të para nënujore në Liqenin e Ohrit, pjesën shqiptare. Nga studimet paraprake topografike dhe gjeoarkeologjike u vendos që kërkimet të zhvilloheshin dhe të privilegjonin zonat në sekuencën Pogradec – Hudënisht – Buqezë – Lin – kufiri me FYROM. Ajo çka ai zbuloi në këtë rajon ishte e jashtëzakonshme. “U zbuluan pesë zona me potencial shumë të lartë arkeologjik, të cilat u klasifikuan me emërtimet Lin 1, 2 dhe 3 si dhe Hudënisht 1 dhe 2” - thote Anastasi.
Ekipi i drejtuar prej tij, i klasifikoi këto zbulime si trashëgimi kulturore prehistorike të një rëndësie të veçantë, jo vetëm për vendin tonë, por të një niveli Ballkanik dhe më gjërë.
Vendbanimet palafite prehistorike të Neolitit i përkasin sitet arkeologjike Lin 1 dhe 3, ato të Bronzit të mesëm dhe fillimit të periudhës së Hekurit i përkasin sitet arkeologjike Hudënisht 1 dhe 2, ndërsa siti Lin 2 klasifikohet i periudhës moderne, por që ka një rëndësi të veçantë, pasi është dëshmia e vetme deri më tani, e një skele me këmbë druri të përforcuara me një bazament të madh gurësh. Ajo ka shërbyer për qëndrimin e anijeve të vogla dhe barkave karakteristike të drurit dhe mundet ti ketë fillesat e saj ndoshta edhe tre shekuj më pare.
Një qëllim i rëndësishëm i punës shkencore ishte identifikimi i koordinatave të zonës së trashëgimisë me qëllim mbrojtjen paraprake, si nga planet zhvillimore urbanistike të pushtetit lokal, ashtu edhe nga dëmtimet apo grabitjet klandestine të këtyre sitve arkeologjike. Për të gjitha këto është vënë në dijeni Instituti i Monumenteve në Tiranë, Këshilli Kombëtar i Arkeologjisë, Drejtoria Rajonale e Korçës në varësi nga Ministrisë së Kulturës, si dhe Drejtoria e Policisë Kufitare e Pogradecit.
Anastasi shton se vëmendje të veçantë i është kushtuar aplikimit të standarteve UNESCO për këto site, të cilat janë përcaktuar në Konventën UNESCO të Parisit, Nëntor 2001 dhe që orjentojnë dhe privilegjojnë studimet dhe diagnostikimet të cilat nuk dëmtojnë apo shqetësojnë sitin arkeologjik nënujor. Ekipi ka realizuar planimetritë e këtyre siteve, ka kryer dokumentime të veçanta grafike dhe video-fotografike si dhe ka mare disa kampione enësh për studim, të cilat ndodhen në Muzeun Arkeologjik të Durrësit.
E gjithë kjo punë dhe rëndësia e saj, është prezantuar në konferencën kombëtare “Ditët e Albanologjisë dhjetor 2015” në Muzeun Hitorik Kombëtar në Tiranë si dhe në prezantimet e institutit të arkeologjisë në analizat e punës së fund vitit 2015-16. Këto zbulime janë integruar edhe me rezultatet e kërkimeve tona ne Liqenet e Prespës së Madhe dhe asaj të Vogël, për të krijuar një opinion më të zgjeruar shkencor mbi marrëdhëniet që kanë pasur me njëri-tjetrin keto vendbanime, përfshirë edhe ato të Maliqit, Dunavecit dhe Sovjanit të Korçës.
Për të çuar përpara këto studime, ide dhe bashkëpunime del e nevojshme edhe mbështetja financiare nga ana e ministrive përkatëse, pushtetit vendor pse jo dhe nga organizmat e interesuar që kjo trashëgimi të eksploroihet dhe të bëhet e njohur për publikun e rajonit dhe më gjerë.
Anastasi thotë se zona ka një potencial shumë të madh turistik për ta kthyer rajonin rreth liqenit të Ohrit, në pjesën shqiptare, veçanërisht zonën Lin 3 si një zonë ideale ku mund të zhvillohen eksporime nënujore dhe hapja e një Muzeu Kombëtar. Po kështu mund të hapet dhe një qendër zhytjeje, që t’i kushtohet njerëzve që duan të eksplorojnë trashëgiminë kulturore nënujore.

Monday, March 13, 2017

Fall for Macedonia's sleepy charm in Ohrid

Overlooking the extraordinarily blue waters of its eponymous lake, Ohrid enjoys a stunning position that is best viewed from a boat.
From there you will see the town’s terracotta roofs broken up by centuries-old church spires (the city claims once to have had 365) and overlooked by the turreted walls of Car Samoil’s Castle.
Ohrid has transformed itself from Macedonia’s religious centre to its busiest holiday resort and its beaches are the best by far in this landlocked nation.
However, a planned new lakeshore development will likely change this sleepy town forever, making now a great time to go.

TELL ME MORE…
Outside the summer months Ohrid seems like a sleepy place and this is at the core of its charm: the cobbled streets with traditional Ottoman houses form a maze that leads up the hillside to the Gorna Porta, where the old town meets the ancient amphitheatre and the fortress.
Here you will still see elderly women dressed in black carrying groceries home from the market and hanging out washing over the ancient lanes.
The famous churches that dot the old town and the areas around it are little short of miraculous survivors: the Sveta Sofia Cathedral is an 11th-century structure that includes Byzantine frescoes that can still be seen in the apse, while the Church of Sveti Jovan at Kaneo is one of the most photographed places in the Balkans, with its wonderful silhouette framed by the waters of Lake Ohrid beyond.
 
UNMISSABLE EXPERIENCES

Ambling along the over-water wooden walkway past Lake Ohrid’s cliffs takes you from the heart of the old town to the idyllic sandy cove of Kaneo.
Order a plate of fried fish at the relaxed Letna Bavca Kaneo and then cool off in the placid waters of the lake.
The view of the Church of Sveti Jovan from here is magnificent, as are the craggy cliffs around you.
Lounge about in swimming costumes drinking beers with the locals for the quintessential Ohrid experience.
 Source:


Monday, February 20, 2017

Why you should visit Ohrid in winter

When tourists are gone and winter is in the air, Ohrid becomes again the picturesque lakeside town that has enchanted visitors since the Byzantine Empire.
Actually, it is one of the 28 UNESCO World Heritage Sites that are on both the Cultural and the Natural lists.
But I can’t help thinking about the time when I was on the other side of the lake, on the Albanian shore

The two experiences could not be more different: the touristy, postcard-perfect Macedonian outline of the Ottoman houses and the rough, neglected jumble of concrete on the Albanian side.
Anyone who has visited both sides of Ohrid Lake knows that these two landscapes are not a just lake, but a whole world apart.

By Giulia Blocal
The Ottoman houses on the shore of the lake are veiled in the morning mist, as if they were white ghosts against a blanket of white. This enveloping whiteness hovers over the wooden boats scattered around the lake and swallows the crown of houses ranged around it. Nevertheless, I know how beautiful the view is, having seen countless postcard-perfect pictures of this UNESCO-listed lake, which is one of the oldest in the world.
Ohrid in winter
When tourists are gone and winter is in the air, Ohrid becomes again the picturesque lakeside town that has enchanted visitors since the Byzantine Empire.The pale light of the sun reflects on deserted cobbled streets, and this glowing fog melts in time with the footfalls of the few people wandering around. The ancient stones drenched with rain emanate a wet, winterish smell, which –here and there- is abruptly interrupted by the warm smell of oven-baked bureks. 
The churches are scented with incense. Ohrid is well-known for its churches, which were 365 originally –one for each day of the year- a feature which won it the epithet of ‘the Jerusalem of the Balkans‘.
  
Ohrid’s churches, as well as its architecture, span more than two millennia, but this is just one of the reasons why this enchanting city is recognized by UNESCO. Actually, it is one of the 28 UNESCO World Heritage Sites that are on both the Cultural and the Natural lists.

I didn’t stumble upon any celebrations inside Ohrid’s churches. Rather, I always found a profound silence only occasionally interrupted by footsteps tiptoeing on the marble floorings: a solemn atmosphere I bet you can only find during this time of the year, when the town becomes quiet and idyllic again.

Unlike with my usual ‘travel-style’, I visited a lot of churches when in Ohrid, starting off with an ambitious plan in the early morning, but then slowly adopting a more Balkan approach as the day passed by. 
This implied Turkish coffees, Skopsko beers, some meaty snacks and the ubiquitous Ohrid trout, which is the protagonist of the traditional cuisine of the area and the only thing that the Macedonian shore has in common with the Albanian side across the lake.The area is also well-known for its centuries-old tradition of wine making. Macedonians love to drink, and Ohrid’s porches overlooking the lake are the perfect place to do it. During the summer, all these lakeside cafés are bustling, but now the paved promenade is empty and everything looks more authentic.

Even the accordion player at a fancy restaurant goes for Tose Proeski’s very Macedonian songs rather than the international repertoire of the summer. When the music stops, the only sound I can hear is the rhythmic percussion of waves on sand.
As I watch them coming and going, I can’t help thinking about the time when I was on the other side of the lake, on the Albanian shore. The two experiences could not be more different: the touristy, postcard-perfect Macedonian outline of the Ottoman houses and the rough, neglected jumble of concrete on the Albanian side.
Anyone who has visited both sides of Ohrid Lake knows that these two landscapes are not a just lake, but a whole world apart.

Original source:
http://www.blocal-travel.com/balkans/macedonia-fyrom/ohrid/ohrid-in-winter/

Monday, December 5, 2016

Interview with Milovan Shutinoski, Director of the Nikola Nezlobinski Museum in Struga


The Nikola Nezlobinski Museum in Struga is an important place for the history of the Lake Ohrid region, presenting Lake Ohrid and its inhabitants over a period of more than 100 years. The museum conserves and displays animal and plant species of the Lake Ohrid region and Lake Prespa. It is a rare collection, because some of the species no longer exist.

Milovan Shutinoski
The founder of the museum was a Russian doctor, Nikola Nezlobinski, a nature lover. As soon as he arrived in Struga he started collecting and preserving insects, catching birds and other kinds of animals. In 1928, he established the first zoo exhibition and in doing so, he laid the foundations for a natural sciences museum in Struga. The current exhibition in the museum is determined by the origin of the fauna and flora, all of which originate from the mountains and fields of the Struga–Ohrid region, exhibiting the local character of this specialized scientific institution.
The exhibition consists of numerous insects, amphibians, reptiles and fish species residing in Lake Ohrid, as well as many bird and mammal species from the region. The evolution of life is demonstrated in the exhibition with animal categories revealing most primitive forms up to mammals and birds. The Nikola Nezlobinski Museum is a national institution that consists of a complex of five different divisions or departments: biology, archaeology, ethnology, history and art. The current director of the museum is Milovan Shutinoski, whom we interviewed to learn more about this special place.

1. Can you describe in a few words the importance of Struga Museum for protecting the values of Lake Ohrid?
 The unique collections that the museum presents, of both natural and cultural heritage, are the best example of showing how nature and people have lived side by side for centuries. The values of the Lake Ohrid region are presented for all people visiting the museum. Inside here one has the opportunity to learn much about the history of the region. You can see what we have managed to preserve, but also what has already been lost, because of the many changes that have taken place in the depths of Lake Ohrid over the years.


2. What is the most delicate part of the museum requiring the most work to maintain and protect?

Administrative Building of the Museum
Every day presents a challenge for the preservation and promotion of the natural and cultural heritage that the museum presents. We work with limited space in which we need to present the region’s natural and cultural heritage, and the museum has many items in its stores that are yet to be presented to the public and properly protected.

3. Based on your research is Lake Ohrid losing or maintaining some of its oldest values?

Unfortunately, many values that the Lake Ohrid region possesses are endangered, not just at the moment, but constantly. Interference by people is the main threat to this heritage. However, on the other hand, there some positive actions have been taken to preserve the values of Lake Ohrid region. Raising awareness among the public about the treasures that the region possesses is the main goal to be achieved in order to protect and preserve it.

4. Do you have in this museum some findings from the Albanian side of Lake Ohrid? What is your message for your colleagues on that side of Lake Ohrid?

The unique collection of flora and fauna in our natural sciences exhibition presents Lake Ohrid region as a whole, One Lake. Fishesand birds don’t know borders, and a rich cultural heritage is found on either side of Lake Ohrid. All people, especially those involved in protection of natural and cultural heritage, should and must work very hard to preserve and protect the values that the whole world has recognised as something special. We have to work together to protect these unique values, as our Lake Ohrid region is special and important.

**

Intervistë me Milovan Shutinoski, drejtor i Muzeut Nikola Nezlobinski në Strugë

Muzeu “Nikola Nezlobinski” në Strugë zë një vend shumë të rëndësishëm në historinë e e rajonit të Liqenit të Ohrit, pasi prezanton jo vetëm Liqenin, por gjithë speciet e tij gjatë një periudhe më shumë se 100 vjecare.  Muzeu ruan dhe ekspozon specie të kafshëve dhe bimësinë e gjithë rajonit të Liqenit të Ohrit dhe të Prespës. Është një koelskion i rrallë pasi shumë specie nuk ekzistojnë sot.Themeluesi i këtij Muzeu ishte doktori rus Nikola Nezlobinski, një adhurues i natyrës. Ai erdhi në Strugë për të ndihmuar në luftimin e epidemisë së malaries në 1924. Porsa mbërriti në Strugë nisi të koleksionojë dhe të ruajë insekte, zogj dhe lloje të tjera kafshësh. Në 1928 ai krijoi ekspozitën e parë zoologjike dhe duke bërë këtë ai vuri dhe themelet e muzeut të shkencave natyrore në Strugë. Ekspozimi aktual në muze përcaktohet nga origjina e faunës dhe florës, të cilat që të gjitha vijnë nga malet dhe fushat rreth rajonit të Strugës-Ohrit, duke shfaqur dhe karakterin lokal të këtij institucioni të specializuar shkencor. Ekspozimi konsiston në një numër insektesh, amfibësh, zvarranikësh, dhe specie peshqish që jetojnë në Liqenin e Ohrit, si dhe shumë zogj dhe specie gjitarësh nga i gjithë rajoni. Evoluimi i jetës demonstrohet në këtë muze me kategoritë e kafshëve duke nisur që nga format më primitive të gjitarëve dhe zogjve. Muzeu Nikola Nezlobinski është një institucion kombëtar që konsiston në 5 ndarje të ndryshme ose departamente: biologji, arkeologji, etnologji, histori dhe art. Drejtori aktual i këtij muzeu është Milovan Shutinoski, të cilin ne e intervistuam për të mësuar më shumë rreth këtij vendi special.
A mund të na përshkruani me pak fjalë rëndësinë e Muzeut të Strugës për mbrojtjën vlerave të Liqenit të Ohrit?
Koleksioni unik që muzeu përfaqëson, si për trashëgiminë kultuore dhe atë natyrore, janë shembulli më i mirë i faktit se si natyra dhe njerëzit kanë jetuar pranë e pranë për shekuj të tërë. Vlerat e rajonit të liqenit të Ohrit prezantohen për gjithë njerëzit që e vizitojnë këtë muze. Këtu kanë një mundësi për të mësuar më shumë për historinë e rajonit. Ju mund të shihni se çfarë kemi arritur të ruajmë, por gjithashtu se çfarë është humbur, pasi shumë ndryshime kanë ndodhur në thellësitë e Liqenit të Ohrit prej vitesh. 
Cila është pjesa më delikate që kërkon më shumë punë për mirambajtjen dhe mbrojtjen e objekteve të muzeut?
Çdo ditë për ne është një sfidë për ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë natyrore dhe kulturore që muzeu përfaqëson. Ne punojmë me hapësira të kufizuara, në të cilat duhet të prezantojmë këtë trashëgimi natyrore dhe kulturore të rajonit dhe muzeu ka shumë e shumë objekte në magazinat e tij që ende duhet të prezantohen për publikun dhe të mbrohen siç duhet. 
Bazuar në kërkimet tuaja, rajoni i Liqenit të Ohrit po i humb apo po i ruan vlerat e veta të vjetra?
Fatkeqësisht shumë vlera që rajoni i Liqenit të Ohrit i posedon, janë të kërcënuara, jo vetëm sot, por në mënyrë konstante. Ndërhyrja nga njerëzit është kërcënimi më i madh për këtë trashëgimi. Sidoqoftë nga ana tjetër ka disa veprimë pozitive që janë ndërmarrë për të ruajtur vlerat e rajonit të liqenit të Ohrit. Rritja e ndërgjegjësimit të publikut për thesaret që ky rajon ka, është qëllimi kryesor që duhet artritur në mënyrë që ta mbrojmë dhe ta ruajmë atë.
A keni në muze disa gjetje nga pjesa shqiptare e Liqenit të Ohrit? Cili është mesazhi juaj për kolegët e pjesës tjetër të liqenit?

Koleksioni unik i florës dhe faunës në muzeun tonë të shkencave natyrore përfaqëson Liqenin e Ohrit si i tërë, Një liqen. Peshqit dhe zogjtë nuk njohin kufij, dhe trashëgimia e pasur kulturore ekziston dhe në anën tjetër të liqenit të Ohrit. Gjithë njerëzit, veçanërisht ata të përfshirë në trashëgiminë kulturore dhe natyrore, duhet të punojnë shumë fort për të ruajtur dhe mbrojtur vlerat e tij, që gjithë bota ta njohë si diçka shumë speciale. Ne duhet të punojmë së bashku për të mbrojtur këto vlera, pasi rajoni ynë i Liqenit të Ohrit është i veçantë dhe i rëndësishëm.

Monday, November 21, 2016

Waste Management in the Municipality of PogradecThe joint goal of partners that gathered around the project "Towards Strengthened Governance of the Shared Transboundary Natural and Cultural Heritage of the Lake Ohrid region" is to support the efforts of local and national authorities to safeguard unique cultural and natural heritage of the Lake Ohrid Region. One of the major challenges ahead is the improvement of solid waste management in this area.
On the Albanian side of the Lake, the solid waste management has been ranked as the priority of the National Plan and National Strategy on Waste Management for the period 2010-2025. In order to make the first steps addressing this issue, the team has set up a governance structure, identifying the representatives of the consortium, local government, and other key local stakeholders. In June 2016, IUCN supported the formation of a consortium gathering the Rural Development and the National Centre for Environment from Tirana and Tourism and Sustainable Development from Pogradec. Their first task is to draft a Local Action Plan for Integrated Waste Management for the Municipality of Pogradec for the period 2017-2023. The plan will support local policy and planning for an integrated waste management system in the Region of Pogradec having in mind the new regional landfill site in Maliq, region of Korca. Based on the assessment of the current state of waste management in Pogradec Municipality, the first draft of the document was produced in September 2016 and is currently being reviewed by the local government. As a following step, the consortium will assist the local government of Pogradec in conducting public consultation on the draft which will also be subject to a Strategic Environmental Assessment. In addition, a waste awareness campaign will accompany the work undertaken at policy level and awareness-raising activities will be undertaken starting from November 2016.

**
Mbështetja e Menaxhimit të duhur të mbetjeve në Bashkinë e Pogradecit

Qellimi i përbashkët i partnerëve të mbledhur rreth projektit "Drejt një qeverisje të përbashkët të trashëgimisë natyrore dhe kulturore ndërkufitare të rajonit të Liqenit të Ohrit”, është të mbështesin përpjekjet e autoriteteve lokale dhe kombëtare për të ruajtur trashëgiminë unike kulturore dhe natyrore të rajonit të Liqenit të Ohrit. Një nga sfidat kryesore përpara, është përmirësimi i menaxhimit të mbetjeve solide në këtë zonë. Nën anën shqiptare të Liqenit, menaxhimi i mbetjeve solide është renditur si prioritet dhe në Planin Kombëtar dhe Strategjinë Kombëtare të menaxhimit të Mbetjeve për vitet 2010-2025. Në mënyrë që të bëhen hapat e parë në adresimin e kësaj çështjeje, ekipi i projektit, krijoi një strukturë qeveritare, ka identifikuar përfaqësuesit e konsorciumit, qeverisë lokale dhe cdo grup tjetër interesi lokal.

Në qershor 2016, IUCN mbështeti formimin e një konsorciumi që mblodhi Qendrat e Zhvillimit Rural dhe Kombëtar për mjedisin nga Tirana dhe Zhvillimin e Qëndrueshëm të Turizmit nga Pogradeci. Detyra e tyre e parë ishte të përgatitej Plani lokal i Veprimit për Menaxhimin e Integruar të mbetjeve për Bashkinë e Pogradecit për periudhën 2017-2023. Plani do të mbështesë politikën lokale dhe planifikimin për një sistem të integruar të menaxhimit të mbetjeve në rajonin e Pogradecit, duke patur në plan dhe një vend të ri rajonal për landfill në Maliq, rajonin e Korcës. Bazuar në vlerësimin e situatës aktuale të menaxhimit të mbetjeve në bashkinë e Pogradecit, drafti i parë i dokumentit u prodhua në shtator 2016 dhe tashmë është rishikuar nga qeveria lokale. Si hap të metejshëm, konsorciumi do të asistojë qeverinë lokale të Pogradecit në kryerjen e një konsultimi publik të draftit që do të jetë subjekt i Vlerësimit strategjik Mjedisor. Përvec kësaj, një fushatë për ndëregjegjësimin e publikut për mbetjet do të shoqërojë punën e ndërmarrë në nivel politik. Aktivitetet e ndërgjegjësimit që do të ndërmerren do të nisin në Nëntor 2016..